Algemene Verkoopsvoorwaarden

  • Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord, worden alle verkopen contant gedaan. Onze facturen zijn betaalbaar te Putte. Het aanvaarden van overschrijvingen of wissels doet daarvan geen afbreuk. Cheques worden niet meer aanvaard.
  • Op elke niet-betaalde schuld is een verwijlinterest verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten bedrage van 1 % per maand en zulks vanaf de vervaldag, vermeld op de factuur.
  • Bij gebreke van betaling binnen de 15 dagen nadat de 2e aanmaning tot betalen, welke wij per gewone post aan de schuldenaar laten geworden, wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met een forfaitair vastgestelde vergoeding van 10 % van het (de) verschuldigde factuurbedrag (en) (met een minimum van 50 €) ten titel van conventioneel strafbeding, onverminderd de toepassing der intresten.
  • Onze verzendingen geschieden op risico en kosten van de klant, de verpakkingskosten zijn ten zijnen laste.
  • Om aangenomen te worden moeten eventuele klachten gedaan worden binnen de 5 dagen na ontvangst der goederen.
  • Wij behouden ons het recht voor tijdens het seizoen onze prijzen eenzijdig te wijzigen en dit zonder voorafgaande mededeling.
  • Soortechtheid wordt door de verkoper gewaarborgd, maar een eventuele schadeloosstelling van verkeerd geleverde soorten kan nooit meer bedragen dan het oorspronkelijke aankoopbedrag der geleverde planten.
  • Groeiherneming, het goed gedijen en het bloeien en/of vrucht dragen van planten wordt nooit gewaarborgd, daar dit allen afhankelijk is van een groot aantal factoren waar wij na de levering geen enkele invloed noch controle kunnen op uitoefenen. Planten welke na het plaatsen niet hernemen, ofwel hernemen en na enige tijd toch nog afsterven, worden dus nooit door andere vervangen, noch wordt er enige korting toegestaan op de prijs van planten welke in vervanging van afgestorven exemplaren aangekocht worden.
  • Stilzwijgende afstand van deze voorwaarden kan niet worden vermoed; door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant zich automatisch akkoord met de hier genoemde algemene verkoopsvoorwaarden, evenals met onze 'Bijzondere leveringsbepalingen'.
  • Voor eventuele betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd.